Tên chính thức

Hợp Tác Xã Vinh Phát

Mã số thuế 1900654984
Tên giao dịch HTX VINH PHÁT Ngày cấp 2019-08-13
Người đại diện Lại Thị Lệ Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở ấp Tà Suôl, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (011) Trồng trọt Loại hình kinh tế Hợp tác xã
Cấp chương (756) Hợp tác xã Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể
Ngành nghề chính Trồng lúa