Tên chính thức

Ubnd Thị Trấn Eatling

Mã số thuế 6400411340
Tên giao dịch Ngày cấp 2019-08-30
Người đại diện Nguyễn Hữu Ánh Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Khu hành chính mới, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông
Cơ quan thuế quản lý Địa chỉ người đại diện
Loại khoản (463) Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Cấp chương (805) Văn phòng Uỷ ban nhân dân Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)
Ngành nghề chính Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp